Általános szerződési feltételek | PontTer.Hu
Egyszerű, működő professzionális hűségprogram mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
www.pontter.hu
Hűséges ügyfelek néhány jó pontért
 Kezdőlap
 Szolgáltatásaink
 Csomagok / árak
 GYIK
 Ügyfélszolgálat (tipp!)
 Regisztráció
 Bejelentkezés
 Blog

Általános szerződési feltételekUtolsó módosítás: 2009.12.06.

I. Szolgáltatás


A szolgáltatást a MobiSoft Kft. ("Szolgáltató") nyújtja az itt leírt feltételekkel. A regisztrációval és a szolgáltatásba való belépéssel elfogadja ezeket.

A Felhasználó az adatlapnak megfelelően előfizet a törzsvásárlói hűségprogram szolgáltatásra. A Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítót és jelszót. A Szolgáltató a Felhasználó részére biztosítja, hogy igényei szerint elkészíthesse saját törzsvásárlói hűségklubját.

A profil tulajdonosa alatt a profil adminisztrátori jogú tagként szereplő felhasználókat értjük.

II. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés létrejötte


A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatát a Szolgáltató honlapján közzétett (vagy emailben küldött) regisztrációs oldalán elhelyezett elektronikus adatlap szabályos és valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével és elektronikus vagy postai úton történő megküldésével teszi meg. A szolgáltató ezek alapján számlát küld a Felhasználónak. A Felhasználó a számla kiegyenlítésével a jelen szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét a számla kiegyenlítése időpontjától biztosítja.

III. A szolgáltatás igénybevételének feltételei

Műszaki feltételek:
A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele a Felhasználó részéről, hogy rendelkezzék megfelelő számítógéppel, és internet kapcsolattal.

Személyi feltételek:
A szolgáltatást bármely természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság igénybe veheti. A Felhasználó a szolgáltatás használatát saját felelősségére másnak átengedheti. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik a szolgáltatás minden olyan használatáért, mely a hozzáférési jelszaván keresztül történik.

Időbeli és földrajzi korlátok:
A szolgáltatás igénybevétele időben nem korlátozott, de késedelmes fizetés esetén az előfizetőnek nyújtott összes szolgáltatás szüneteltethető, függetlenül attól, hogy melyik szolgáltatás árával tartozik a Felhasználó. A szüneteltetési idejére Felhasználót díjvisszatérítés nem illeti meg.

IV. A szolgáltatás igénybevételével járó díjak és költségek


A megrendelőlapon megrendelt szolgáltatásokért a Szolgáltató a weboldalán közzétett díjat számláz. A Szolgáltató az aktuális fizetési periódusra esedékes számlát a fizetési határidő előtt 10 nappal a Felhasználóhoz eljuttatja, melyet ő a számlán megjelölt fizetési határidő lejártáig átutalással kiegyenlít. A csomag drágább csomagra való módosításakor a csomagok közötti különbözet az aktuális teljes számlázási időszakra számlázandó.

A lejárt számlák kezelése céljából a Szolgáltató jogosult az Felhasználó adatait követeléskezelő partnerének átadni.

V. A felhasználó jogai és kötelezettségei


A Felhasználó a regisztráció során megadott adataiban bekövetkező bármely változást köteles a Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltató nyilvántartásában történő átvezetés végett. A Felhasználót a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani. A kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

Tilos a szolgáltatás felhasználásával (Etikai Kódex):
a) jogsértő tartalmat közzétenni,
b) más személy adataihoz, berendezéseihez jogosulatlanul hozzáférést kezdeményezni, más személy hálózaton továbbított közléseit jogosulatlanul kifürkészni,
c) jogsértő elektronikus levelezést folytatni. (SPAM)

A Szolgáltató a szerződést 30 nap felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani.

A Szolgáltató a szerződés megszegése esetén a szerződést azonnali határidővel felmondhatja, ha
a) a Felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és a Felhasználó a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem szünteti meg,
b) a Felhasználó a szolgáltatás használata során az Etikai Kódexben foglaltakat megszegi, és ezt a felszólításban megjelölt határidő alatt sem szünteti meg.
c) számlázás esetén a Felhasználó ismétlődő vagy nagymértékű számlázást elkerülő magatartása esetén, melyet a felszólításban megjelölt határidő alatt sem szüntet meg.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy minden év február 1-én a szolgáltatási díjait a mindenkori infláció mértékével növelje. A szerződési feltételek módosítását a Szolgáltató a jelen szerződési feltételek közzétételével azonos módon, a www.pontter.hu internet címen teszi közzé.

VI. Adatkezelés, adatbiztonság


A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára - a külön jogszabályokban meghatározott kivételekkel - nem teszi lehetővé, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató a hálózatának igénybevételével továbbított közlések tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során valamely közlés a tudomására jutott, a közlés tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé.

VII. Szerződés megszűnése, díjvisszatérítés


Amennyiben a szolgáltatás a szolgáltató hibájából szűnik meg, úgy a Felhasználót időarányosan a fel nem használt időszaknak megfelelő díjvisszatérítés illeti.

Amennyiben a Felhasználó kezdeményezi a szerződés vagy egy szolgáltatás megszüntetését, a már kiszámlázott és kifizetett díjak nem kerülnek visszatérítésre.

VIII. Értesítések, hírlevelek, üzenetek


A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a regisztrált felhasználóknak értesítést küldjön ki az PontTer.Hu rendszerrel kapcsolatos hírekről, új funkciókról, új lehetőségekről vagy akár egy új blogbejegyzésről hírlevél formájában. A regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy a szolgáltató hírlevelet küldjön részére. Ha a felhasználó nem szeretne a jövőben ilyen tartalmú leveleket kapni, akkor bármikor leiratkozhat róluk a hírlevél végén megadott linken keresztül.IX. Általános Szerződési Feltételek

A jelen szerződési feltételekben nem, vagy részletesen nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendeletei irányadók.

Az ilyen jellegű szerződéseket a 17/1999. (II. 5.) Kormány rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szabályozza, így a PontTer.Hu regisztrációra is ezen rendelet szabályai vonatkoznak.

Egyebek


A jelen felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges módosításokról a www.pontter.hu hírei közt találsz majd információt.

A MOBISOFT KFT. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEMMILYEN FÉL FELÉ NEM VÁLLAL FELELÕSSÉGET. A JELEN WEBHELY, VAGY INNEN BÁRMELY HIVATKOZÁSON KERESZTÜL ELÉRHETÕ WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDÕ VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ, VAGY BÁRMELY EGYÉB ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL, LETÖLTÉSÉBÕL VAGY ELÉRÉSÉBÕL ADÓDÓ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNY VAGY EGYÉB KÁRÉRT, IDEÉRTVE ÉRTÉKHATÁR NÉLKÜL BÁRMILYEN ELMARADT HASZNOT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉT, PROGRAMOK VAGY EGYÉB ADATOK ELVESZTÉSÉT, A FELELÕSSÉGVÁLLALÁS KIZÁRÁSA MINDEN ESHETÕSÉGRE VONATKOZIK, AKÁR SZERZÕDÉS, JÓTÁLLÁS, SZERZÕDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY MÁS TÉNYÁLLÁS ANNAK A JOGI ALAPJA.

Minden a fentiekben kifejezetten meg nem adott jogot fenntartunk.
A MobiSoft Kft. külön értesítés nélkül, bármikor módosíthatja ezen Felhasználási feltételeket, valamint az oldalon szereplő bármely más információt, a jelenlegi közzététel frissítésével.